Киноны цаг аа сонгоно уу

Dune Part Two
10:45
12:35
14:10
15:45
17:05
18:55
20:50
22:05
Exhuma
10:40
14:25
17:25
20:05
22:20
Madame web
17:55
22:15
Сүнсний стори
10:30
13:05
15:00
16:55
18:50
20:45
Хайрын гэрээ
13:55
22:45
Cats in the Museum
10:50
Баавгай болохсон
10:55
12:20
15:50
17:40
20:15
Migration
13:25
Зүүдний кафе
12:00
15:25
20:20
22:40
Dune Part Two
10:50
12:35
14:10
15:45
17:30
18:55
21:00
22:05
Exhuma
10:30
14:30
17:10
19:55
22:35
Madame web
12:00
18:10
22:25
Сүнсний стори
10:35
13:05
15:00
16:55
18:50
20:45
Хайрын гэрээ
16:15
22:50
Cats in the Museum
10:40
15:05
Баавгай болохсон
10:55
12:25
16:50
20:50
Migration
13:10
Зүүдний кафе
14:20
18:55
20:30
22:40
Dune Part Two
10:50
12:35
14:10
15:45
17:30
18:55
21:00
22:05
Exhuma
10:30
14:30
17:10
19:55
22:35
Madame web
12:00
18:10
22:25
Сүнсний стори
10:35
13:05
15:00
16:55
18:50
20:45
Хайрын гэрээ
16:15
22:50
Cats in the Museum
10:40
15:05
Баавгай болохсон
10:55
12:25
16:50
20:50
Migration
13:10
Зүүдний кафе
14:20
18:55
20:30
22:40