Киноны цаг аа сонгоно уу

10 Lives
12:25
18:15
Furiosa: A Mad Max Saga
13:10
16:05
19:00
21:55
Noah's Ark
10:30
16:15
The Garfield Movie
10:45
13:30
15:00
16:40
IF
12:50
19:50
Бэрх шагай
14:15
Kingdom of the Planet of the Apes
17:00
22:15
Tarot
10:40
12:40
14:40
18:45
20:45
22:45
The Roundup: Punishment
10:55
15:35
17:50
20:05
22:25
Хамгийн сайхан нь 2
20:10
22:00
Kung Fu Panda 4
15:00
17:05
Зура III: Цэвэрлэгээ
12:00
19:05
22:05
IF
11:00